DISCLAIMER


DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Oils for Balance verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Oils for Balance worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Oils for Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Oils for Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Oils for Balance opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Oils for Balance alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Oils for Balance niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Oils for Balance worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Oils for Balance uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Oils for Balance worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Oils for Balance is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Oils for Balance is evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Oils for Balance kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Oils for Balance sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Oils for Balance of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Wij zijn geen artsen

Bij Oils for Balance werken geen artsen; we stellen geen diagnoses, behandelen geen ziektes, schrijven geen medicatie voor en geven geen medische adviezen. Ook al zijn essentiële oliën van Young Living veilig te gebruiken, we raden je altijd aan om wanneer je onder behandeling van een arts bent, bij medische of psychische klachten, in geval van zwangerschap of wanneer je voorgeschreven medicatie gebruikt, eerst je behandelend arts te raadplegen, voordat je overgaat tot het gebruik van de oliën.

Elke suggestie die op deze website gemaakt wordt is enkel en alleen van toepassing op de essentiële oliën van Young Living en dient niet opgevolgd te worden met een ander merk essentiële olie.